Biuro Konsultingowe “Adviser” swiadczy uslugi w zakresie:

 

I. przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej:

• rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta,

• analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,

• dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny),

• optymalizacja szans uzyskania dofinansowania – doradztwo w zakresie dopasowania,

• i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów,

• opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski aplikacyjne, studia wykonalności, biznesplany),

• oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników,

• monitoring procesu oceny wniosków (nadzorowanie procesów odwoławczych),

• rozliczanie projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową,

• opracowanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu;

II. oceny projektów:

• ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy),

• ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie);

III. monitoringu i ewaluacji projektów:

• ocena realizacji projektów na zlecenie PARP;

IV. poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania:

• przygotowanie dokumentacji kredytowej/leasingowej;

V. doradztwa finansowego.

VI. audytu zewnętrznego w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych:

Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem.

Celem audytu jest jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu przebiega/przebiegała zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z przepisami prawa.

Efektem audytu ma być uzyskanie przez jednostkę audytowaną racjonalnego zapewnienia, że:

· wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, tj. zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu zasady gospodarności, celowości, rzetelności przejrzystości i jawności,

· dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiście zrealizowane działania,

· wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,

· sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu.

Zadania audytowe prowadzone są zgodnie z Wytycznymi programowymi, dotyczącymi audytu, w zależności od rodzaju programu, w ramach którego jest realizowany projekt.

Nasza oferta skierowana jest do:

• samorządów (powiatów, gmin, województw – Urzędów Marszałkowskich),

• przedsiębiorców,

• szkół wyższych,

• organizacji pozarządowych.

Audyt realizowany przez naszych pracowników polega na badaniu dokumentacji projektu w zakresie:

• realności podjętych działań i wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i w dokumentach finansowych,

• archiwizacji dokumentów pozwalających prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych dowodów księgowych,

• kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,

• wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,

• sposobu monitorowania projektu (osiągania celów projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,

• zasad dotyczących promocji i reklamy,

• poprawności procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

VII. audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych:

Rolą audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej. Dzięki realizacji zadań zapewniających i czynności doradczych, audytor daje kierownikowi obiektywną i niezależną ocenę na temat badanego obszaru stanowiącego jedną z wielu części funkcjonowania danego podmiotu.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych zdefiniowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, z późn. zm.) prowadzony jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) z zachowaniem standardu audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15).

Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzi się, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.

Audyt wewnętrzny prowadzi:

1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo

2) usługodawca niezatrudniony w jednostce, zwany dalej „usługodawcą”.

Biuro Adviser dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie (art. 286 u.o.f.p ) do wykonywania zadań audytu wewnętrznego jako usługodawca.