Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie:

· rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową,

· opracowania sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Naszą ofertę w tym zakresie kierujemy zarówno do jednostek samorządowych jak i do przedsiębiorców.

Do prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej konieczne jest:

· wdrożenie przez Beneficjenta niezbędnych wewnętrznych procedur (instrukcje wewnętrzne, w tym z zakresu kontroli finansowej, prawa bilansowego, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, przestrzegania standardów kontroli finansowej, podstawa prawna sprawozdawczości i rozliczeń, wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego odnośnie sprawozdawczości, wymogi wynikające z umów o dofinansowanie w zakresie rozliczania projektu, itp.)

· prawidłowość udokumentowania i ewidencjonowania kwalifikowalności wydatków, w tym punktu widzenia kwalifikowalności VAT,

· sporządzenie wymaganych załączników do wniosku o płatność,

· powiązanie wniosku o płatność z wnioskiem o dotację, harmonogramem i innymi dokumentami.

Do obowiązków Beneficjenta należy przygotowywanie prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach Wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami.

W celu rozliczenia całości dofinansowania Beneficjent ma obowiązek złożenia Wniosku o płatność końcową oraz wypełnionej części sprawozdawczej z realizacji Projektu.

Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez instytucję dokonującą weryfikacji, w przypadku:

· wniosku o płatność będącego wnioskiem o refundację poniesionych wydatków – w terminie 30 dni roboczych od dnia poniesienia wydatku kwalifikowanego,

· wniosku o płatność dotyczącego przedstawienia postępu z realizacji projektu – w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie/daty zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność (w przypadku gdy Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków),

· wniosku o płatność zaliczkową – nie później niż 20 dni przed terminem płatności faktury/rachunku i nie później niż do 15 października danego roku,

· wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną zaliczkę – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zaliczki,

· wniosku o płatność końcową – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy w zakresie kompleksowego rozliczenia projektu.