Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B

Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w
sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114)
w godzinach 7:30 – 15:30.
Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym).

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są projekty, które są zgodne z zapisami RPO WiM oraz SzOOP w obrębie Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat A).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową.

Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa.

Wydatki mogą być przeznaczone na:

- rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn

- nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe, jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury, sprzętu, maszyn
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu:

Wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu

Nadzór

W przypadku robót budowlanych nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski. Koszty te powinny być związane (zintegrowane) z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;

Inwestor zastępczy oraz Inżynier kontraktu

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na rzecz inwestora zastępczego/ inżyniera kontraktu będzie stanowił koszt kwalifikowalny.

Roboty budowlane

- Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych

- Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych.

- Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy.

- Roboty zamienne.

- W przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych, kwalifikowalny jest jedynie zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji.

- Wydatki na przebudowę urządzeń obcych.

- Opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu Schemat B:

Koszty związane z inwestycjami w rozwój nowego przedsiębiorstwa.

Do wsparcia kwalifikują się następujące rodzaje wydatków:

a) nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

b) wydatki poniesione na zakup nieruchomości nie przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku pomocy de minimis);

c) wydatki dotyczące rozbudowy, modernizacji istniejącej infrastruktury/sprzętu/maszyn;

 

W przypadku projektów wszystkich typów nie kwalifikują się poniższe wydatki:

1. Podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;

2. Wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10 000,00 PLN;

3. Wydatki operacyjne, np. dotyczące fazy eksploatacji inwestycji wydatki związane z audytem projektu, itp.;

4. Roboty budowlane dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie;

5. Kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja;

6. Roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie, oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych;

7. W przypadku projektów podlegających pomocy publicznej koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji;

8. Wydatki na inżyniera kontraktu poniesione w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowlanych) stanowią koszt niekwalifikowalny.

 

W przypadku projektów Schematu B nie kwalifikują się poniższe wydatki:

1. zakup środków transportu;

2. zakup używanych środków trwałych;

3. koszty bieżących napraw sprzętu;

4. wydatki objęte cross-financingiem;

5. koszty pośrednie;

6. koszty związane z angażowaniem personelu, koszty wynagrodzenia personelu w tym wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy;

7. wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu (nadzór/kierownik, asystent projektu);

8. wydatki objęte projektem dotyczące działalności Beneficjenta prowadzonej poza terenem województwa warmińsko-mazurskiego;

9. wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament);

10.wydatki związane z budową sieci szerokopasmowych;

11.wydatki na promocję projektu ;

12.koszty prac przygotowawczych np. studium wykonalności, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1377, z późn. zm.);

13.inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionych w SZOOP w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B;

14.zakup gruntu i nieruchomości zabudowanych w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1377, z późn. zm.);

15.wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 ze zm.); wydatki poniesione niezgodnie z zapisami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1377, z późn. zm);

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 498 600,00 złotych

 

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2618/poddzialanie-132-firmy-w-poczatkowej-fazie-rozwoju-%E2%80%93-schemat-b