Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A

Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w
sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114)
w godzinach 7:30 – 15:30.
Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym).

 

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są projekty, które są zgodne z zapisami RPO WiM oraz SzOOP w obrębie Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat A).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową.

Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A). Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe, jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły.

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować, m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 3 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu:

Wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu

Nadzór

W przypadku robót budowlanych nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski. Koszty te powinny być związane (zintegrowane) z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;

Inwestor zastępczy oraz Inżynier kontraktu

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na rzecz inwestora zastępczego/ inżyniera kontraktu będzie stanowił koszt kwalifikowalny.

Roboty budowlane

- Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych

- Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych.

- Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy.

- Roboty zamienne.

- W przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych, kwalifikowalny jest jedynie zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji.

- Wydatki na przebudowę urządzeń obcych.

- Opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego.

 

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu Schemat A:

Koszty związane z dofinansowaniem opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Do współfinansowania w ramach działania kwalifikują się poniższe wydatki:

1) usługi doradcze i mentorskie pozwalające wypracować m.in.: model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Do dofinansowania kwalifikują się usługi doradcze:

a) które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;

b) świadczone przez doradców zewnętrznych.

2) Kosztem kwalifikowalnym jest zakup kompleksowej usługi szkoleniowej (max. 7 dni kalendarzowych).

Do współfinansowania w ramach ww. usług kwalifikują się:

a) koszty szkolenia dotyczące wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale Beneficjenta zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

b) koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;

c) minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi (w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym);

d) koszty przerw kawowych – w przypadku trwania szkolenia pow. 4h/dzień, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania szkolenia pow. 6h/dzień);

e) koszty dojazdu do i z miejscowości w terminach umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (zgodnie z załączonym do wniosku o dofinansowanie programem wydarzenia);

f) koszty usług tłumacza;

g) koszty wynajmu sali szkoleniowej;

h) koszty materiałów szkoleniowych;

3) Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru Wykonawcy usług określonych w punkcie 1 i 2 następujących kryteriów:

a) posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykażą się realizacją min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku usług;

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią (jeśli dotyczy);

Kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia z Wykonawcą umowy na zakup kompleksowych usług mentorskich, doradczych, szkoleniowych w formie pisemnej (nie dopuszcza się zawierania umów w formie ustnej).

 

W przypadku projektów wszystkich typów nie kwalifikują się poniższe wydatki:

1. Podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;

2. Wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10 000,00 PLN;

3. Wydatki operacyjne, np. dotyczące fazy eksploatacji inwestycji wydatki związane z audytem projektu, itp.;

4. Roboty budowlane dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie;

5. Kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja;

6. Roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie, oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych;

7. W przypadku projektów podlegających pomocy publicznej koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji;

8. Wydatki na inżyniera kontraktu poniesione w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowlanych) stanowią koszt niekwalifikowalny.

 

W przypadku projektów Schematu A nie kwalifikują się poniższe wydatki:

1. wydatki objęte cross-financingiem;

2. koszty prac przygotowawczych np. studium wykonalności, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1417, z późn. zm).

3. zakup nieruchomości;

4. zakup robót i materiałów budowlanych;

5. koszty nadzoru;

6. koszty Inwestora zastępczego oraz Inżyniera kontraktu;

7. zakup środków transportu;

8. koszty certyfikacji;

9. zakup środków trwałych;

10. koszty bieżących napraw sprzętu;

11. koszty związane z organizacją szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP);

12. koszty diet krajowych i zagranicznych;

13. koszty pośrednie;

14. koszty związane z angażowaniem personelu, koszty wynagrodzenia personelu w tym wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy;

15. wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu (w szczególności: nadzór/ kierownik, asystent projektu, inwestor zastępczy oraz inżynier kontraktu);

16. wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament);

17. wydatki poniesione na samodzielne organizowanie usług doradczych, szkoleniowych, mentorskich (tzw. „metodą gospodarczą”);

18. zakup usług polegających wyłącznie na organizacji transportu, noclegu i wyżywienia;

19. koszty zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych);

20. wydatki na promocję projektu;

21. usługi objęte projektem nie dotyczące działalności Beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

22. koszty organizacji wyjazdów i uczestnictwa w imprezach targowych, misjach gospodarczych, wyjazdach biznesowych;

23. szkolenia poza granicami Polski;

24. koszty poniesione na szkolenia e-learningowe;

25. wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe;

26. koszty usług szkoleniowych na rzecz MŚP niezgodne z art. 31 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

27. koszty usług doradczych na rzecz MŚP niezgodne z art. 18 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1417, z późn. zm);

28. inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionych w SZOOP w ramach Działania 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat A;

29. wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 ze zm.);

30. wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1417, z późn. zm).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

849 860,00 złotych

 

Minimalna wartość projektu: – Schemat A: 20 000,00 PLN

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: – Schemat A: 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: – Schemat A: 150 000,00 PLN

Linki

Strona instytucji ogłaszającej konkurs

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020