Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury,

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury

Nabór nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17

Termin, od którego można składać wnioski

29.08.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek w godzinach 8:00 do 16:00

wtorek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30
(tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

 1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich
  w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej;
 3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)
 4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej);
 5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 433 025,55 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/421/dzialanie-61-infrastruktura-kultury-poddzialanie-611-dziedzictwo-kulturowe