Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2 z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: 2.1 Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast.

Działanie 2.1. Partnerstwo miast

Dotacje przyznawane są na projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”.

Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.

Wnioskodawcami i partnerami w tym działaniu mogą być: miasta/władze miejskie, gminy (miejskie/wiejskie), komitety do spraw partnerstwa.

Okres kwalifikowalności dla projektów składanych do 1 września br. obejmuje czas rozpoczęcia projektu od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu. Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni.

 

  Przykład:

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem.
 • Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

 

Działanie 2.2. Sieci miast

Program wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów zagadnień – samorządów, mające na celu:

 • wymianę dobrych praktyk,
 • wypracowanie nowych rozwiązań,
 • wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami.

Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok. Angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze. Stanowić podstawę dla dalszej współpracy.

W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników. Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.

O dotację mogą ubiegać się:

 • miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 • inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 • federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 • organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.

Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków.

 

  Przykład:

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem.
Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.