Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej

  • rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta,
  • analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,
  • dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny),
  • optymalizacja szans uzyskania dofinansowania – doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów,
  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski aplikacyjne, studia wykonalności, biznesplany),
  • oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników,
  • monitoring procesu oceny wniosków (nadzorowanie procesów odwoławczych),
  • rozliczanie projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową,
  • pracowanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu;