Audyt zewnetrzny w zakresie wykorzystania środkow unijnych oraz dotacji celowych.

Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem.

Celem audytu jest jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu przebiega/przebiegała zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z przepisami prawa. Efektem audytu ma być uzyskanie przez jednostkę audytowaną racjonalnego zapewnienia, że:

· wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, tj. zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu zasady gospodarności, celowości, rzetelności przejrzystości i jawności,

· dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiście zrealizowane działania,

· wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,

· sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu.

Zadania audytowe prowadzone są zgodnie z Wytycznymi programowymi, dotyczącymi audytu, w zależności od rodzaju programu, w ramach którego jest realizowany projekt.

Nasza oferta skierowana jest do:

- samorządów (powiatów, gmin, województw – Urzędów Marszałkowskich),

- przedsiębiorców,

- szkół wyższych,

- organizacji pozarządowych.

Audyt realizowany przez naszych pracowników polega na badaniu dokumentacji projektu w zakresie:

 • realności podjętych działań i wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i w dokumentach finansowych,
 • archiwizacji dokumentów pozwalających prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych dowodów księgowych,
 • kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
 • wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
 • sposobu monitorowania projektu (osiągania celów projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
 • zasad dotyczących promocji i reklamy,
 • poprawności procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Audyt działalności statutowej

Wykonujemy audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.07.170.1197).

Audyt projektu powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 80 % planowanych wydatków związanych z projektem i zakończony przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.
Obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi podlegają wszystkie projekty międzynarodowe, których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł.

Przywołany przepis dotyczy projektów międzynarodowych, na których realizację środki finansowe zostały przyznane po wejściu w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795), tj. od dnia 1 lipca 2007 r. Kwestie szczegółowe regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197).

Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:

 • podstaw prawnych działalności jednostki;
 • poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej;
 • realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
 • wniosku o dotację statutową;
 • ankiety jednostki naukowej;
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
 • sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
 • przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
 • poprawności ewidencji księgowej;
 • wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
 • celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.