NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 14 października 2015 r.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową
od 14 października do 30 listopada 2015 r. (do godz. 23:59).

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 14 października 2015 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Istotą tej części programu jest efektywne wsparcie procesu powstawania innowacji, którego rezultatem będzie nowy produkt na rynku.

Oznacza to wprowadzenie wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, udzielenie licencji
na ich wykorzystanie przez inną firmę lub sprzedaż praw do nich.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299,)
- „rozporządzenia MNiSW”, t.j. równowartości: • 20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub • 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN w tym:
1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego 75 371 391 PLN;
2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 674 628 609 PLN.

 

Źródło: http://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa/