Nawet 7 mln zł mogą otrzymać na tworzenie innowacyjnych rozwiązań współpracujące ze sobą firmy. Pieniądze są dostępne w Programie Polska Wschodnia.

Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych– wyjaśnia minister infrastruktury
i rozwoju Maria Wasiak.

Nabór potrwa od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W puli tegorocznego konkursu jest 80 mln zł.

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie).

Na co można otrzymać dotację?

Wsparcie przeznaczone jest na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji. Z dotacji będzie można sfinansować m.in. koszty opracowania analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi w zakresie wzornictwa uzyskanie patentu czy też zdobycie certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktów lub technologii. Za unijne pieniądze firmy będą mogły także nabyć wartości niematerialne i prawne w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych prac B+R, a także przeprowadzić prace dostosowawcze, jeśli będą konieczne. W ramach ostatniego etapu, fundusze UE będzie można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Hamulcem we wdrażaniu innowacji przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa jest najczęściej brak kapitału oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia związanego z wprowadzaniem nowości
na rynek. W Programie Polska Wschodnia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm w tym zakresie– podkreśla szefowa resortu.

Innowacje w Polsce Wschodniej

Podczas oceny wniosków, pod uwagę będzie brana przede wszystkim innowacyjność produktu oraz jego potencjał rynkowy. Priorytetowo będą traktowane projekty generujące miejsca pracy oraz wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch regionów.

Informacje dotyczące naboru, w tym regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów, znajdą się na stronie programu w zakładce „Skorzystaj”.

Ogłoszony konkurs jest pierwszym z kilku przewidzianych dla poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP, na realizację którego przewidziano ponad 400 mln zł. Budżet poszczególnych konkursów będzie określany każdorazowo przed ich uruchomieniem.

Źródło: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/80-mln-zl-na-innowacje-dla-firm/