Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w  →

Konkurs na wsparcie przedsiębiorczości

28 marca rozpoczął się konkurs na wsparcie przedsiębiorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach. Do podziału jest blisko 20 mln zł. - Kilkaset milionów euro  →

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy Na co: na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN Nabór  →

Konkurs RPO WiM 2014-2020 – Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1  →

Konkurs RPO WiM 2014-2020 – Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2  →

Konkurs RPO WiM 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 5 ŚRODOWISKO  →

Konkurs RPO WiM 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5 ŚRODOWISKO  →

Konkurs „Innowacja plus”

Innowacja to nie wszystko – jej wdrożenie powinno przynieść zysk. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania z zakresu komunikacji marketingowej. Dlatego właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie  →

Konsultacje Programu Polska-Rosja

Ideą przedsięwzięcia jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych czy środowisk akademickich. Uwagi należy zgłaszać na  →

Kontrakty na rozwój

Wiceministrowie infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć, Marceli Niezgoda, Paweł Orłowski, Zbigniew Rynasiewicz oraz Adam Zdziebło, wspólnie z marszałkami województw, podpisali 14 listopada br. kolejne kontrakty terytorialne. Porozumienia zawarto dla województw: świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Tego samego  →

Jestesmy na