Dofinansowanie zamierzeń zdrowotnych – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się TYP projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób  →

Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR), Europejska Współpraca Terytorialna

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów  →

Fundusze Europejskie 2014-2020 – informacje ogolne

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 1.  →

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2015

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2015.   Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1379  →

Human Smart Cities – inteligentne miasto można stworzyć już teraz

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Do 16 października br. przedstawiciele gmin miejskich lub miejsko-wiejskich mogą składać fiszki projektowe. Pierwszy etap konkursu kończy się wybraniem ok. 50  →

Informacja dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG). Wszystkie projekty dofinansowane w ramach POIG powinny zostać ostatecznie zakończone w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, czego potwierdzeniem powinno być złożenie wniosku o płatność końcową,  →

Już w kwietniu dotacje unijne na inwestycje w ludzi, efektywność energetyczną oraz rozwój i ochronę kultury

Pod koniec marca 2017 rusza ponad 10 nowych konkursów w obszarach wspieranych z programów krajowych. W najbliższych miesiącach będzie można starać się m.in. o dotację na aktywizację zawodową, szkolenia i kształcenie oraz innowacje społeczne. Szanse na dofinansowanie mają także rozwiązania  →

Komunikat w sprawie naboru wnioskow do programu Wsparcie w ramach duzego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu. PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na  →

Komunikat ws. wzoru Oświadczenia dot. utrzymania trwałości projektu w ramach PO IG

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący  →

Konkurs 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  →

Jestesmy na