Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Udostępniono zaktualizowaną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój. Zmiana w dokumencie polega na przesunięciu terminu pierwszego konkursu dla Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚ. W aktualnym harmonogramie ogłoszenie naboru zostało przesunięte z  →

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na 2016 rok

Zgodnie z art. 47 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, harmonogram uzupełniono o nowe planowane nabory wniosków w: działaniu 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i  →

Audyt zewnetrzny w zakresie wykorzystania srodkow unijnych oraz dotacji celowych

Audyt zewnetrzny w zakresie wykorzystania srodkow unijnych oraz dotacji celowych Audyt zewnetrzny w zakresie wykorzystania środkow unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów  →

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Baza Konkurencyjności to portal internetowy,  →

Bezpłatne gwarancje spłaty kredytu dla innowacyjnych MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancyjny finansowany z Programu Inteligentny Rozwój. Pozwoli on na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,4 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. Umowy między bankami udzielającymi  →

Bony na innowacje sfinansują współpracę nauki i biznesu

Od 6 czerwca 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. W praktyce, usługi te będą mogły być  →

Bridge Alfa w nowej odsłonie – granty na najciekawsze pomysły dla mikro i małych firm

Działanie 1.3.1 Miliard złotych z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) to pula środków w najbliższym konkursie BRIdge Alfa dla funduszy zainteresowanych inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju. Środki przeznaczone zostaną docelowo na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji  →

Budujemy potencjał programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpił do realizacji projektu budowy potencjału Programu LIFE. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją o programie. W latach 2016-2019 Narodowy Fundusz realizuje projekt budowy potencjału programu LIFE. Ma on na celu poprawę  →

Dofinansowanie dla innowacyjnych przedsiebiorcow

Bank Gospodarstwa Krajowego 22 października 2012 r. ogłosi kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Innowacyjna Gospodarka. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu. Każdy przedsiębiorca chcący  →

Dofinansowanie rehabilitacji medycznej – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się TYP projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych  →

Jestesmy na