Przewidywane terminy naborów RPO WiM 2016-2017

Przewidywane terminy naborów RPO WiM

Read More

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 2 do 21 listopada 2016 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z

Read More

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Read More

Nowe dofinansowanie z RPO WiM

Finansowanie centrów badawczo-rozwojowych Internacjonalizacja działalności Kredyt technologiczny Opracowanie strategi wzorniczej Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Zakup usług

Read More

POIR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

  Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Na co: wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę

Read More

POPW Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I

  Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej. Na co: dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:

Read More

POIR Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

  Dla kogo: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Na co: Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

  Dla kogo: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Na co: Projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty mogą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m. in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji,

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Dla kogo: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorstw - wyłącznie MŚP (w tym m. in. porozumienia, sieci, konsorcja). Na co: projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników) prowadzących m. in. do

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B

Dla kogo: grupy przedsiębiorstw - wyłącznie MŚP (w tym m. in. porozumienia, sieci, konsorcja). Na co: przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi) i oferowanie ich klientom w formie

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na