POIR Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dla kogo: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Na co: Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej świadczonej przez IOB wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Minimalna wartość

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Dla kogo: przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. Na co: W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.3.5 Usługi dla MŚP

Dla kogo: przedsiębiorstwa (MŚP) Na co: W ramach konkursu może być dofinansowany zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym: usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi

Read More

Strona Programu 2014-2020 w wersjach narodowych

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa już w narodowych wersjach językowych. Od dziś wszystkie informacje związane z nowym Programem będą dostępne na stronie www.pbu2020.eu/pl Źródło:

Read More

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

  PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 15.03.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne

Read More

Rusza Program Polska – Rosja!

8 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program, realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wspiera transgraniczną współpracę w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Cele Program Polska-Rosja koncentruje się na czterech

Read More

NFOŚiGW i Ministerstwo Energii stosują nową formę wsparcia dla sektora energetycznego

Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Energii. Skorzystają z niego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z

Read More

Przewidywane terminy naborów RPO WiM 2016-2017

Przewidywane terminy naborów RPO WiM

Read More

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 2 do 21 listopada 2016 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z

Read More

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na