POIR 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 2/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa)

Dla kogo: o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MŚP). Na co: na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano

Read More

POIR 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Na co: Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać

Read More

POIR 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Na co: realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać

Read More

Zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Polska Wschodnia zatwierdzone

30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (Wytyczne). Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom Programu Polska Wschodnia (POPW) sprawne wdrażanie projektów. Zmieniony dokument

Read More

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą

Read More

POIR Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dla kogo: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Na co: Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej świadczonej przez IOB wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Minimalna wartość

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Dla kogo: przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. Na co: W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i

Read More

RPO WiM 2014-2020 1.3.5 Usługi dla MŚP

Dla kogo: przedsiębiorstwa (MŚP) Na co: W ramach konkursu może być dofinansowany zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym: usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi

Read More

Strona Programu 2014-2020 w wersjach narodowych

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa już w narodowych wersjach językowych. Od dziś wszystkie informacje związane z nowym Programem będą dostępne na stronie www.pbu2020.eu/pl Źródło:

Read More

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

  PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 15.03.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na